18/7/10

Μέσα μου ο αέρας που φυσά...


"Freedom from personality, from false identity leads to freedom from desire and fear, and freedom from desire and fear is the highest bliss, and the highest bliss is also known as 'True Freedom' and 'True Love'."

Η απελευθέρωση από την προσωπικότητα, από την ψευδή ταυτότητα οδηγεί στην ελευθερία απο την επιθυμία και τον φόβο, και η ελευθερία από τον φόβο και την επιθυμία είναι η ύψιστη ευλογία και η ύψιστη ευλογία είναι επισης γνωστή ως "Αληθινή Ελευθερία" και "Αληθινή Αγάπη".

"Attachment is bondage, detachment is freedom"
Η προσκόληση δημιουργει δεσμά, η μη-προσκόληση, η αποσυνδεση είναι ελευθερία.


Memory creates the illusion of continuity.
Η μνήμη δημιουργεί την ψευδαίσθηση της συνέχειας.


But you are afraid of freedom!
Αλλά φοβάστε την ελευθερία!

Nisargadatta MaharajΜέσα μου ο αέρας που φυσά...................


Ψαρογιώργης - Αγγελάκας